algemene voorwaarden

Arjette van Gorsel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78522277 en gevestigd aan de Agaatstraat 5, 4817 HG te Breda.

Inleiding

Hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, dient er voor te zorgen dat de voorwaarden waaronder Arjette van Gorsel haar diensten aanbiedt helder zijn en er tussen partijen geen misverstanden zullen ontstaan.

1. Begrippen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.3 Opdrachtgever: het Bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Arjette van Gorsel.

1.4 Diensten: de diensten die Arjette van Gorsel aanbiedt.

1.5 Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door Arjette van Gorsel ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.

1.6 Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht gegven heeft.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden van Arjette van Gorsel zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Arjette van Gorsel en haar opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Arjette van Gorsel verleent.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Arjette van Gorsel wijst de toepasselijkheid van de door haar opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3. Overeenkomst, offertes en bevestiging Arjette van Gorsel

3.1 Arjette van Gorsel zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Alle door Arjette van Gorsel opgegeven offertes c.q. tarieven zijn geheel vrijblijvend en een (1) maand geldig. 

3.3 Alle door Arjette van Gorsel opgegeven prijzen c.q tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzendkosten, administratiekosten, verblijfskosten, reiskosten, parkeerkosten, etc. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 In het geval dat zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht voordoen, kan Arjette van Gorsel haar meerwerk overeenkomstig de afgesproken prijzen en tarieven bij haar opdrachtgever in rekening brengen.

3.5 Een eventuele afwijking op de indicatieve begroting van 10% (overschrijding) wordt als normale en acceptabele marge gezien. Bij overschrijdingen groter dan deze marge wordt vooraf melding gemaakt aan en overleg gepleegd met de opdrachtgever.

3.6 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Arjette van Gorsel genoemde bedragen in offertes of opdrachtovereenkomsten indicatief.

3.7 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt voor aanvang van werkzaamheden 50% voorschot op de indicatieve begroting door Arjette van Gorsel gefactureerd. Arjette van Gorsel zal haar werkzaamheden pas aanvangen als het voorschot ontvangen is. De overige 50% wordt, afhankelijk van het beschrevene in de opdrachtbevestiging/getekende offerte hetzij maandelijks gefactureerd gedurende de looptijd van het project, hetzij bij oplevering in rekening gebracht.

3.8 Voor een bijeenkomst of overleg op locatie van de opdrachtgever buiten gemeente Breda wordt door Arjette van Gorsel reistijd in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Arjette van Gorsel en haar opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de offerte of opdrachtovereenkomst waarin betreffende werkzaamheden staan beschreven door opdrachtgever wordt ondertekend. De overeenkomst komt ook tot stand wanneer Arjette van Gorsel met instemming van haar opdrachtgever al met de uitvoering van haar werkzaamheden is begonnen.

4.2 Arjette van Gorsel zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Arjette van Gorsel de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Arjette van Gorsel mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Arjette van Gorsel zijn verstrekt, heeft Arjette van Gorsel het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de geldende prijzen en tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 In het geval dat haar opdrachtgever de inhoud van de opdracht wenst te wijzigen, dient opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en bij voorkeur schriftelijk aan Arjette van Gorsel mede te delen. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van de opdrachtgever.

4.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Arjette van Gorsel, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Arjette van Gorsel zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.

4.6 Eventuele klachten over de werkzaamheden van Arjette van Gorsel dienen door haar opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Arjette van Gorsel te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Arjette van Gorsel in staat is adequaat te reageren.

4.7 Indien een klacht gegrond is, zal Arjette van Gorsel in de gelegenheid worden gesteld om haar werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Arjette van Gorsel slechts aansprakelijk zijn binnen grenzen van artikel 12.

5. Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het concept, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever treedt Arjette van Gorsel, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde op.

5.2 Indien Arjette van Gorsel op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Arjette van Gorsel namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5.3 Arjette van Gorsel is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd door derden nadat de overeenkomst tussen Arjette van Gorsel en haar opdrachtgever is gesloten met haar opdrachtgever te verrekenen.

5.4 Indien bij de uitvoering van de opdracht Arjette van Gorsel volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

5.5 Arjette van Gorsel is namens de opdrachtgever gemachtigd derden in te schakelen voor de totstandkoming van het concept en verzorgt alle communicatie tussen de verschillende partijen. Het is de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan direct contact op te nemen met eventueel ingeschakelde derden.

6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Arjette van Gorsel. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Arjette van Gorsel bevoegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Arjette van Gorsel tot stand gebrachte bestanden, rapporten, documenten of andere materialen, eigendom van Arjette van Gorsel, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Arjette van Gorsel jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op derden zónder schriftelijke toestemming van Arjette van Gorsel. Alle schade die hieruit voortvloeit met betrekking tot het copyright zoals beschreven in artikel 6.1 komen volledig ten laste van de opdrachtgever.

7. Honorarium en bijkomende kosten

7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Arjette van Gorsel voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

7.2 Indien Arjette van Gorsel door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Arjette van Gorsel gehanteerde honorariumtarieven.

7.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Arjette van Gorsel na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Arjette van Gorsel te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

8. Betaling

8.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van tweemaal deze termijn door Arjette van Gorsel nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. Arjette van Gorsel heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 De opdrachtgever verricht de aan Arjette van Gorsel verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Arjette van Gorsel heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8.3 Arjette van Gorsel is gerechtigd om bij haar opdrachtgever een aanvullende offerte in te dienen wanneer tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van Arjette van Gorsel mag worden verwacht dat Arjette van Gorsel de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

9. Contractsduur en uitvoeringstermijn

9.1 De overeenkomst van opdracht tussen Arjette van Gorsel en haar opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

9.2 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van Arjette van Gorsel tussen Arjette van Gorsel en haar opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 Niet-tijdige levering door Arjette van Gorsel welke het gevolg is van een omstandigheid die niet binnen haar macht ligt, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Arjette van Gorsel.

10. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht ten alle tijde schriftelijk opzeggen.

10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Daarnaast is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10.3 Indien de overeenkomst van opdracht tussentijds wordt opgezegd door Arjette van Gorsel verliest Arjette van Gorsel haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte werkzaamheden van nut zijn voor haar opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Arjette van Gorsel is niet aansprakelijk voor enige schade die haar opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Arjette van Gorsel in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11.2 In het geval dat Arjette van Gorsel aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de schade die Arjette van Gorsel gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van haar werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die Arjette van Gorsel op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van haar opdrachtgever heeft uitgevoerd.

11.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Arjette van Gorsel ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht. Een en ander laat de zorgplicht van Arjette van Gorsel als bedoeld in artikel 3 onverlet.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Arjette van Gorsel redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

12.2 In het geval dat Arjette van Gorsel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever heeft voldaan en ten behoeve van haar opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Arjette van Gorsel gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Arjette van Gorsel te voldoen.

13. Overige bepalingen

13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Arjette van Gorsel gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4 Op de overeenkomst tussen Arjette van Gorsel en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Arjette van Gorsel en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Arjette van Gorsel is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Arjette van Gorsel.

Arjette van Gorsel

Marketing, strategie, concept & innovatie

Freelance ZZP Interim • Project

contactgegevens
over

KVK: 78522277
BTW-id: NL003343852B43

Privacyverklaring • Algemene voorwaarden